Lain edellyttamÄt yrityspalveluT

Fiksukirjanpito on ammattilaisen valinta

Kaikki yhtiömuodot ovat velvollisia kirjanpitoon. Kirjanpitovelvollinen on lain mukaan velvollinen noudattamaan hyvää kirjanpitotapaa kirjanpidossaan. Hyvä kirjanpitotapa on lain ja asetusten määrittämä ja hyvää kirjanpitotapaa koskevat säädökset elävät talouden mukana.

Hyvän kirjanpitotavan periaatteet täydentävät kirjanpitolain sääntelyä ja sallivat useampien erilaisten käytännön ratkaisujen tekemisen kirjanpidon käytännön toteuttamisessa. Tämä on tarpeen sen vuoksi, että kirjanpitolain laajan soveltamisalan vuoksi kirjanpitovelvollisten erityispiirteet ja olosuhteet voivat poiketa huomattavasti toisistaan. Hyvän kirjanpitotavan lähteistä voidaan esimerkkinä mainita kirjanpitolainsäädäntö, eri yhteisölakien, kuten osakeyhtiölain, kirjanpitoa koskevat säännökset, kirjanpitonormistolle tärkeät kauppaoikeudelliset säännökset, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat viranomaismääräykset, kirjanpitolautakunnan ohjeet ja lausunnot kirjanpitolainsäädännön soveltamisesta sekä Euroopan yhteisön direktiivien mukaiset kirjanpidon yleiset periaatteet.

Yleisiin periaatteisiin katsotaan tukevan ennen kaikkea kirjanpidon varsinaista tarkoitusta eli oikean ja riittävän kuvan muodostamista kirjanpitovelvollisen liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta. Periaatteita ovat muun muassa jatkuvuus, johdonmukaisuus, varovaisuus, olennaisuus, täydellisyys, vertailtavuus, taloudellisuus, asia ennen muotoa ja nopeus. Näistä jatkuvuus viittaa ajatukseen siitä, että kirjanpitovelvollisen toiminta tähtää liiketoiminnan jatkumiseen myös seuraavalla tilikaudella. Tähän liittyy olennaisesti myös vertailtavuus, jonka mukaan eri tilikausien kirjanpidon ja tilinpäätösten on oltava vertailukelpoisia ja myös johdonmukaisia, eli esimerkiksi poistojen suhteen tulisi noudattaa samoja linjauksia.

Olennaisuus käsitetään niin, että tilinpäätökseen ei tarvitse ottaa lukuun epäolennaisia eriä eikä myöskään erien arvostaminen ole välttämättä sentin tarkkaa. Tämä on kytköksissä taloudellisuuteen, eli ajatukseen siitä, että kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen ei tulisi tuottaa kohtuuttomia kustannuksia, vaan olla järkevässä suhteessa niiden avulla saavutettavaan hyötyyn. Taloudellisuus myös usein edesauttaa nopeutta, jolla viitataan siihen, että tilinpäätösaineisto olisi tuotettava lyhyellä aikataululla tilikauden jälkeen. Toisaalta eräs olennaisimmista tilinpäätöstä koskevista periaatteista on varovaisuusperiaate. Siinä lähdetään ajatuksesta, että varat arvostetaan lähtökohtaisesti huonoimman skenaarion mukaan, eli alhaisimmasta arvostaan sekä myyntivelat kirjataan melko helposti myyntitappioiksi, jos ei ole odotettavaa, että ostaja maksaa laskunsa. Ennen kaikkea periaatteista on syytä mainita vielä täydellisyys, jonka mukaan kirjanpidon ja tilinpäätöksen on tuotettava mahdollisimman täydellinen ja totuudenmukainen kuva kirjanpitovelvollisen toiminnasta.

Mutta on kirjanpito muutakin. Hyvä kirjanpitäjä säästää yhtiön ja yrittäjän varoja valtavasti hyvällä ja konsultoivalla taloushallinnon kokonaisvaltaisella osaamisella. Sitä on Fiksu kirjanpito.

Fiksu Viestintäkanava ja GDPR

Vuoden 2023 alusta voimaan astunut “Whistle blowing” EU-direktiivi velvoittaa yksityisen sektorin
organisaatiot, joissa on vähintään 50 työntekijää sekä valtionhallintoja, alue- ja
maakuntahallintoja, kuntia ja muita julkisoikeudellisia oikeushenkilöjä toteuttamaan sisäisen
ilmoituskanavan omalle henkilöstölle sekä ulkoisille sidosryhmille. Velvoite on osa 01.01.2023
voimaan astunutta ilmoittajansuojelulakia.

GDPR, eli EU Tietosuoja-asetus on säädös henkilötietojen käsittelyn periaatteista. Asetus astui
voimaan siirtymäajan loputtua 25.5.2018. Suomen kansallinen lainsäädäntö valmistui
marraskuussa ja tietosuojalaki astui voimaan 01.01.2019. Tavoitteena tietosuoja-asetuksessa on
parantaa kuluttajien luottamusta sähköisiin palveluihin ja edistää EU:n digitaalisten
sisämarkkinoiden kehittämistä luomalla henkilötietoja käsitteleville organisaatioille EU:n alueella
yhdenmukaiset ja kattavat tietosuojapelisäännöt.

Asetus on tuonut yrityksille, järjestöille ja julkisen sektorin organisaatioille useita uusia
velvoitteita. Lain piirissä on käytännössä jokainen henkilötietoja mitenkään käsittelevä yritys.
Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, joista voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa luonnollisen
henkilön. Yksi keskeisimmistä kaikkia organisaatioita koskevista muutoksista on asetuksen
vaatimuksenmukaisuuden osoitusvelvollisuus, II luku artikla 5.

Fiksupostin laaja yhteistyöverkosto tarjoaa parhaan mahdollisen ymmärryksen viestintäkanavan
että tietosuoja-asetuksen, eli GDPR:n käytännön tarpeista juuri sinun yritykselle. Asiatuntijamme
kertovat mieluusti lisää ratkaisuista ja ohjaa sinut kyseisten palvelujen erikoisasiantuntijoiden
pariin.

Pyydä maksuton kartoitus
tai kysy lisää palveluistamme

Fiksuposti
3335814-8
PL 13
00561 Helsinki
+358 2 48092462

Translate this page here »